Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Onderwijswereld-PO.nl (hierna: Onderwijswereld) is een eenmanszaak die zich richt op het verlenen van verschillende diensten met betrekking tot onderwijs, een en ander in de meest ruime zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Onderwijswereld en Onderwijswereld de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Onderwijswereld en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Onderwijswereld en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende professionaliseringen en workshops, alsmede alle andere door Onderwijswereld ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.onderwijswereld-po.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Onderwijswereld gesloten Overeenkomsten waarbij Onderwijswereld Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Onderwijswereld overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.
 6. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Onderwijswereld zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Onderwijswereld zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Onderwijswereld via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Onderwijswereld zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen in een intake gesprek en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3. De Overeenkomst kan ook tot stand komen middels het plaatsen van een bestelling via de Website.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals overeengekomen in de offerte of de Overeenkomst.
 5. Als Onderwijswereld een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Onderwijswereld kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Onderwijswereld dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Onderwijswereld deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Onderwijswereld.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Onderwijswereld zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onderwijswereld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Onderwijswereld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Onderwijswereld zijn verstrekt, heeft Onderwijswereld het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Onderwijswereld zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Onderwijswereld hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Onderwijswereld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Onderwijswereld en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Onderwijswereld is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Onderwijswereld op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Onderwijswereld en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Onderwijswereld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Onderwijswereld goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Onderwijswereld bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Onderwijswereld niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Onderwijswereld en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Onderwijswereld gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Onderwijswereld vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Onderwijswereld op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Annulering

 • Kosteloze annulering na ondertekening van de offerte is mogelijk, tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Dienst.
 • Onderwijswereld maakt gebruik van de volgende regeling bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Dienst:
  • Indien er door een consument wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de Dienst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Indien er door een consument wordt geannuleerd binnen 7 dagen, maar ten minste 24 uur voor aanvang van de Dienst, wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Indien er door een zakelijke klant wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor aanvang van de Dienst, wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 • Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 • In afwijking van het bovenstaande zal er in geval van bijzondere omstandigheden in gezamenlijk overleg een passende oplossing worden gezocht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. Indien de Klant een consument is, zijn de bedragen in de offerte, op de Website of Overeenkomst inclusief BTW. Alle genoemde bedragen in de zakelijke offerte of de zakelijke Overeenkomst zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Onderwijswereld behoudt het recht om een aanbetaling van 50% in rekening te brengen voor aanvang van de Dienst.
 3. Tevens is Onderwijswereld gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 4. Onderwijswereld heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. De betaling van de Dienst dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 7 dagen na facturatie, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor een Dienst betreffende professionalisering dient er direct betaald te worden middels bankoverschrijving. Onderwijswereld verzorgt hiervoor een iDeal-link.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Onderwijswereld mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Onderwijswereld besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan Onderwijswereld verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Onderwijswereld bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Onderwijswereld is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies of onjuiste training/dienstverlening indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. Opdrachtgever garandeert dat zij handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Onderwijswereld is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever en/of werknemer strijdig handelt met wet- en regelgeving.
 4. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van Onderwijswereld.
 5. Onderwijswereld is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, imagoschade en inkomstenderving.
 6. Onderwijswereld is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Onderwijswereld voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien Onderwijswereld aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Onderwijswereld met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van Onderwijswereld is beperkt tot het [M|YL5] door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Onderwijswereld niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Onderwijswereld.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Onderwijswereld, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Onderwijswereld zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Onderwijswereld of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Onderwijswereld overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Onderwijswereld heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Onderwijswereld kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Onderwijswereld behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Onderwijswereld van gegevens. Opdrachtgever zal Onderwijswereld vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Identiteit van Onderwijswereld

 1. Onderwijswereld is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73085413 en draagt btw-identificatienummer NL170839631B01. Onderwijswereld is statutair gevestigd aan de Ansinghlaan 46 (3431 GV) te Nieuwegein.
 2. Onderwijswereld is per e-mail te bereiken via esther@onderwijswereld-po.nl of middels de website www.onderwijswereld-po.nl en telefonisch op 06-81076531.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Onderwijswereld en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Onderwijswereld en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, regio Utrecht.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de Website www.onderwijswereld-po.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, via esther@onderwijswereld-po.nl.